Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Państwa danych jest PORTALYOGI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771462, email: [email protected], zwanego dalej „Spółką” lub „Administratorem”.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się ze Spółką pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, Warszawa lub e-mail: [email protected].

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań do właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych nam danych. Niniejsza Polityka określa zasady korzystania ze strony internetowej w domenie http.portalyogi.pl. („Serwis”), oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników korzystających z usług Serwisu („dane osobowe”), zgodnie z obowiązującym prawem. W czasie korzystania z Serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza (lub w inny sposób). Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail oraz telefon. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Spółka przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Spółki co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy);

Dane Osobowe Użytkowników przechowywane są:

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Spółkę tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Spółkę tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowanie Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.

Mechanizm cookies, adres IP

Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Spółkę na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Spółkę produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.

Spółka wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

Spółka wykorzystuje cookies własne w celu:

 1. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła.
 2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Spółka wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 1. prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu, mapy wskazującej lokalizację biura Portal Yogi, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

Mechanizm plików cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Państwa Dane Osobowe są przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów oraz podjęcia konkretnych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Państwa złożone (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne);
 4. prowadzenia pomiarów i analiz, obejmujących przetwarzanie Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany – profilowanie. Nie będzie to jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych nastąpi poprzez ich wykorzystanie do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy Państwa preferencji i zainteresowań pod kątem produktów i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani, na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych w celu wyświetlania komunikatów marketingowych na różnych stronach www i dotarcia w ten sposób do Państwa z komunikatami marketingowymi dopasowanymi do Państwa preferencji i zainteresowań na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wobec organów administracji, urzędów skarbowych, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 7. Dane Osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, obsługi Państwa żądań przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywania danych dla celów archiwalnych.

Komu udostępniamy dane osobowe:

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy:

 1. Wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie,
 2. Udostępnienie jest konieczne w celu realizacji zamówienia,
 3. Udostępnienie następuje na mocy obowiązujących przepisów prawa

Odbiorcami Twoich danych mogą być:

 1. Bank lub innych dostawca usług płatniczych (obecnie korzystamy z dostawcy usług płatności internetowych Stripe) – dane konieczne do zrealizowania usługi płatniczej,
 2. Podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. Podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, jak i systemy informatyczne) oraz osoby lub podmioty świadczące inne usługi związane z bieżącą działalnością PORTALYOGI na mocy upoważnień lub stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Prawo do cofnięcia zgody- podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO:

 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Spółce.
 2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Spółkę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Spółka może świadczyć jedynie za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Spółka przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Spółki, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
 2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 3. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Spółka nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO;

 1. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie któremu Spółka podlega;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Spółka może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa.


 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Spółka nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Spółka ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 14 dni;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 • Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

 • Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w przypadku przekazywania tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

  Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Spółka spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Spółki nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

  Dostawcą platformy do usługi wysyłki informacji za pośrednictwem e-maili jest ActiveCampaign LLC. z siedzibą w USA. W związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jednocześnie informujemy, iż ActiveCampaign LLC. oraz Google Inc. przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov. Wskazujemy również, iż przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

  Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

  Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Spółka poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.