Polityka Prywatności

Bardzo się cieszymy, że okazałeś zainteresowanie naszym Portalem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu Internetowym Studiem PortalYogi. Korzystanie ze stron internetowych portalyogi.pl jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych; jeśli jednak chcesz korzystać z dodatkowych usług za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, zwykle uzyskujemy wcześniej Twoją zgodę.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, musi być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i zgodne z krajową ochroną danych. Za pomocą deklaracji o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które zbieramy, używamy i przetwarzamy. Ponadto informujemy za pomocą tej deklaracji o ochronie danych osobowych również o prawach osoby, której dane przetwarzamy.

Jako administrator, Tribe47 Ewa Wysocka wdrożyło liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Należy mieć na uwadze, że internetowe transmisje danych mogą zasadniczo mieć luki bezpieczeństwa, więc absolutna ochrona może nie być zagwarantowana. Z tego powodu każdy podmiot danych może, jeśli wyraża taką wolę, przekazać nam dane osobowe za pomocą innych środków, np. przez telefon.

1. Definicje

Deklaracja ochrony danych w PortalYogi jest oparta na warunkach stosowanych przez prawodawcę europejskiego w zakresie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Według tego rozporządzenia, nasza deklaracja o ochronie danych powinna być czytelna i zrozumiała dla odbiorców, aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używaną terminologię.

W niniejszej deklaracji o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

 1. dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („użytkownik”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy IP lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
 4. profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 5. pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 6. zbiór danych - oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
 7. administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 8. podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 9. odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 10. strona trzecia - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
 11. zgoda - osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 12. naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Tribe47 Ewa Wysocka z siedzibą w Warszawie, ul. Ząbkowska 27, 03-736, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 7792287178, REGON: 301744160.

3. Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: dpo@tribe47.com.

Każda osoba, której dane są przetwarzane, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych ze wszystkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ich ochrony.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa PortalYogi zbiera serię ogólnych danych i informacji o obecności użytkownika w witrynie. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennikach serwera. Zebrane dane mogą dotyczyć (1) typu i wersji przeglądarki internetowej, (2) systemu operacyjnego używanego przez komputer lub telefon, (3) strony internetowej, która przeniosła użytkownika do naszej witryny, (4) daty i czasu wejścia na naszą stronę internetową, (5) adres protokołu internetowego (adres IP), oraz/ lub (6) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą zostać przeanalizowane.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, PortalYogi nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne raczej w celu (1) prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) zapewnić organom ścigania informacje niezbędne do wszczęcia postępowania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego PortalYogi analizuje anonimowo zbierane dane i informacje statystycznie, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych oraz zapewnienia optymalnego poziomu ich ochrony podczas przetwarzania. Dane przechowywane są anonimowo, oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez użytkownika, dlatego nie mamy możliwości wnioskować, że dotyczą konkretnej osoby.

Administrator wdrożył należyte zabezpieczenia, które chronią osobę przekazującą dane np. Zabezpieczenia strony internetowej protokołem SSL za pośrednictwem certyfikatu.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej.

Rejestracja w studio.portalyogi.pl jest dobrowolnym podaniem danych osobowych i ma na celu umożliwienie administratorowi oferowanie sesji jogi, które mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom ze względu na charakter świadczonych usług. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili edytować dane osobowe określone podczas rejestracji lub całkowicie je usunąć z zasobów danych administratora.

Rejestracja na stronie portalyogi.pl wymaga podania w formularzu swojego adresu e-mail, imienia i nazwiska. W przypadku zakupu usług wymagane jest również podanie danych karty płatniczej. Uzyskane w ten sposób dane wykorzystywane są w celu obsługi potransakcyjnej klienta. Administrator nie ma możliwości ingerencji w dane karty, dane są szyfrowane oraz niedostępne dla administratora i osób trzecich z wyjątkiem klienta. Poprzez wypełnienie formularza użytkownik zawiera umowę handlową z administratorem danych.

Rejestrując się na stronie internetowej administratora zapisywany jest również czas rejestracji oraz adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą. Przechowywanie tych danych odbywa się w tle, ponieważ jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług i pomaga zlokalizować ewentualne popełnione nadużycia.

Administrator danych przekazuje na żądanie osoby, której dane są przetwarzane informacje dotyczące tego, jakie dane osobowe są przechowywane. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie właściciela danych, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki w zakresie ich przechowywania.

Administrator niniejszym informuje, że korzysta do tego celu z systemu Teachable, Inc. 16 W. 22nd Street, 6th Floor New York, New York 10010.

6. Zapis na newsletter

Na stronie internetowej portalyogi.pl użytkownicy mają możliwość zapisania się do biuletynu e-mail naszego studia. Pole wprowadzania danych używanych do tego celu określa, jakie dane osobowe są przesyłane. PortalYogi regularnie informuje swoich odbiorców poprzez newsletter o nowych treściach blogowych tworzonych przez specjalistów, nauczycieli i influencerów oraz o nowych ofertach: wyzwaniach oraz sesjach w studio. Biuletyn e-mail można otrzymać jedynie, jeżeli (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail oraz (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje/ zapisze się na newsletter. Następnie e-mail z potwierdzeniem zapisu zostanie wysłany na adres e-mail podany w formularzu, celem weryfikacji, czy właściciel adresu e-mail jako podmiot danych jest upoważniony do odbioru wiadomości i czy robi to świadomie. Dopiero potwierdzenie w wiadomości e-mail skutkuje zapisem do listy subskrybentów.

Zazwyczaj zapis wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że użytkownik zgadza się z Polityką prywatności i jest świadomy, że Administrator analizuje historię otwieralności wiadomości e-mail.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również datę i godzinę rejestracji oraz adres IP systemu komputerowego przypisanego przez dostawcę usług internetowych (ISP). Zbieranie tych danych jest konieczne, aby zrozumieć (możliwe) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, a zatem służy ochronie prawnej administratora danych.

Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Link do wypisania bądź aktualizacji danych znajduje się pod każdą wysłaną wiadomością e-mail.

Administrator niniejszym informuje, że korzysta z systemu do wysyłki newslettera GetResponse, którego dostawcą jest GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, budynek A3, 80-387 Gdańsk, z którym to Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach oraz wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.

7. Śledzenie newsletterów

Newsletter PortalYogi zawiera tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, umożliwiająca analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. W oparciu o osadzony piksel śledzący, PortalYogi może sprawdzić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą otworzyła wiadomość e-mail, i które linki w e-mailu zostały użyte przez odbiorcę wiadomości.

Takie dane osobowe zebrane w pikselach śledzących są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki newslettera e-mail, a także w celu lepszego dostosowania zawartości przyszłych wiadomości do interesów odbiorcy. Te dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim. Odbiorcy są w każdej chwili uprawnieni do odwołania zgody wydanej w mailu potwierdzającym zapis do newslettera. Po unieważnieniu te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. PortalYogi automatycznie uznaje wycofanie z odbioru biuletynu za pomocą linku dołączonego do każdej wiadomości e-mail.

8. Kontakt za pośrednictwem formularzy

Strona internetowa PortalYogi zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą za pośrednictwem formularza, lub alternatywnie za pomocą ogólnego adresu tzw. Poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli użytkownik kontaktuje się z administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pocztą elektroniczną, dane osobowe przekazane przez użytkownika są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, w sprawie w której odbiorca kontaktował się z administratorem. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim.

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, lub w takim zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawodawcę Unii Europejskiej lub innych, którym administrator danych podlega.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynął okres przechowywania, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowanie danych
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu
 • Ograniczenie praw osób, których dane są przetwarzane
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

11. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Facebooka

Na tej stronie administrator posiada zintegrowane komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa jest miejscem spotkań towarzyskich w Internecie, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i współdziałać w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych bądź biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowych na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nagrań pośród sieci znajomych.

Spółka operacyjna Facebooka jest administrowana przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Przy każdym otwarciu jednej z podstron strony internetowej portalyogi.pl, do której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczki Facebooka), przeglądarka internetowa automatycznie monitoruje użycie odpowiedniego komponentu podłączonego do strony. W trakcie tej procedury technicznej Facebook jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jeśli użytkownik jest zalogowany w tym samym czasie na Facebooku, Facebook wykrywa przy każdym odwiedzeniu witryny portalyogi.pl obecność użytkownika i jego interakcje ze stroną. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem wtyczki Facebook’a i są powiązane z odpowiednim kontem osobistym w sieci społecznościowej. Np. klikając przycisk "Lubię to", Facebook dopasowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebooka i przechowuje dane osobowe.

Jeżeli takie przekazanie informacji do Facebooka nie jest pożądane dla użytkownika strony, wówczas można temu zapobiec, wylogowując się z konta na Facebooku przed wykonaniem połączenia z naszą witryną.

Wytyczne dotyczące ochrony danych są opublikowane przez Facebook na stronie https://facebook.com/about/privacy. Są tam zawarte informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebooka. Ponadto wyjaśniono tam, jakie opcje ustawień Facebook oferuje firma w celu ochrony prywatności. Dodatkowo udostępniane są różne opcje konfiguracyjne umożliwiające eliminację transmisji danych do Facebooka. Aplikacje te mogą być wykorzystywane przez użytkownika serwisu w celu wyeliminowania transmisji danych do Facebooka.

12. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i użytkowania Google Analytics (zachowanie pełnej anonimowości)

Na tej stronie administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizera). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny. Usługa analizy sieci gromadzi między innymi dane o stronie internetowej, z której pochodzi dana osoba (tzw. Referrer), oraz które strony zostały odwiedzone, i jak często i przez jaki czas wyświetlana była podstrona. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

W przypadku analityki internetowej za pomocą Google Analytics kontroler korzysta z aplikacji "_gat. _anonymizeIp". Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i staje się anonimowy podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu w naszej witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi, do oceny korzystania z naszej strony internetowej i do dostarczania raportów online, które pokazują działania na portalyogi.pl oraz do świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem naszej strony.

Google Analitics wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie używany jest do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość wizyt naszej witryny przez użytkownika. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, takie dane osobowe, w tym adres IP, z którego korzysta użytkownik, będą przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pośrednictwem procedury technicznej stronom trzecim.

Można uniemożliwić wykorzystywanie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustanowienia plików cookie. Takie dostosowanie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google Analytics tworzenie pliku cookie w systemie. Ponadto pliki cookie używane już przez Google Analytics mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Użytkownik, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics związanych z korzystaniem z tej witryny, jak również przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że wszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych mają nie być przesyłane do Google Analytics. Instalacja tego dodatku przeglądarki jest uznawana za sprzeciw Google.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Dokładne wyjaśnienie działania Google Analytics znajduje się pod poniższym linkiem https://www.google.com/analytics/.

13. Przepisy dotyczące ochrony danych podczas stosowania i używania remarketingu Google

Na tej stronie administrator ma zintegrowane usługi remarketingu Google. Remarketing Google to funkcja Google AdWords, która pozwala firmie wyświetlać reklamy użytkownikom Internetu, którzy wcześniej przebywali na stronie internetowej firmy. Integracja remarketingu Google pozwala zatem przedsiębiorstwu tworzyć reklamy oparte na użytkownikach, a tym samym wyświetla odpowiednie reklamy zainteresowanym użytkownikom Internetu.

Operatorem komponentu Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Celem remarketingu Google jest wstawianie reklam związanych z zainteresowaniami. Remarketing Google pozwala nam wyświetlać (w sieci Google lub w innych witrynach) reklamy, które są oparte na indywidualnych potrzebach i dopasowane do zainteresowań użytkowników Internetu.

Remarketing Google ustawia plik cookie w przeglądarce internetowej użytkownika. Po każdym otworzeniu strony internetowej, na której usługa została zintegrowana z remarketingiem, przeglądarka internetowa automatycznie identyfikuje się z Google. W trakcie tej procedury technicznej Google otrzymuje dane osobowe, takie jak: adres IP lub zachowanie użytkownika podczas przeglądania internetu, które wykorzystuje między innymi do wstawiania reklam istotnych z punktu widzenia zainteresowań odbiorcy. Za każdym razem, gdy nasze strony internetowe są odwiedzane, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta podmiot danych, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pośrednictwem procedury technicznej stronom trzecim.

Użytkownicy mogą uniemożliwić ustawienie plików cookie w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić aktywacji plików cookie. Ponadto pliki cookie używane już przez Google mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Użytkownik ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach dostarczanych przez Google. W tym celu należy wejść w link www.google.de/settings/ads i wyłączyć “Personalizacja reklam w wyszukiwarce Google”.

Dalsze informacje i aktualne przepisy dotyczące ochrony danych firmy Google znajdują się tutaj: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

14. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdWords

Na tej stronie administrator zintegrował Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcy umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google i sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy na wstępne zdefiniowanie konkretnych słów kluczowych, za pomocą których reklama w wynikach wyszukiwania Google będzie wyświetlana dopiero wtedy, gdy użytkownik użyje wyszukiwarki wykorzystując to słowo. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na odpowiednich stronach internetowych przy użyciu automatycznego algorytmu, uwzględniając wcześniej zdefiniowane słowa kluczowe.

Operatorem komponentu Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Celem Google AdWords jest promocja naszej strony internetowej poprzez umieszczenie odpowiednich reklam na stronach w internecie oraz w wynikach wyszukiwarki Google.

Jeśli użytkownik dociera do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, plik cookie dotyczący konwersji jest lokowany za pośrednictwem Google. Plik cookie konwersji traci ważność po 30 dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji podmiotu danych. Jeśli plik cookie nie wygasł, plik cookie konwersji służy do sprawdzenia, czy na naszej stronie internetowej zostały wywołane określone podstrony, np. Przejście do płatności lub zakupu. Dzięki temu możemy ustalić, czy osoba, która dotarła do reklamy AdWords w naszej witrynie, wygenerowała sprzedaż, czyli dokonała lub anulowała zakup subskrypcji.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Te statystyki odwiedzin są używane w celu określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy wyświetlili naszą stronę w reklamach AdWords, aby sprawdzić sukces lub porażkę każdej reklamy i zoptymalizować nasze reklamy AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Cookie konwersji przechowuje dane osobowe, np. strony internetowe odwiedzane przez użytkownika. Za każdym razem, gdy odwiedzamy strony internetowe, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzystamy, jest przesyłany do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pośrednictwem procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak określono powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony przez Google AdWords może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Użytkownicy mogą uniemożliwić ustawienie plików cookie w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić aktywacji plików cookie. Ponadto pliki cookie używane już przez Google mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Użytkownik ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach dostarczanych przez Google za pośrednictwem strony www.google.de/settings/ads.

Dalsze informacje i aktualne przepisy dotyczące ochrony danych firmy Google znajdują się tutaj: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

15. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Instagrama

Na tej stronie administrator posiada zintegrowane komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, którą można zakwalifikować jako platformę audiowizualną, która umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług świadczonych przez Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron w naszej witrynie, na której zintegrowano komponent Instagram (przycisk Instagrama), przeglądarka internetowa w trakcie tej procedury technicznej porozumiewa się z Instagramem zdając sobie sprawę z tego, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził użytkownik.

Jeśli użytkownik jest zalogowany w tym samym czasie na Instagramie, Instagram wykrywa przy każdym odwiedzeniu witryny portalyogi.pl obecność użytkownika i jego interakcje ze stroną. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem wtyczki Instagrama i są powiązane z odpowiednim kontem osobistym w sieci społecznościowej. Np. klikając przycisk "follow", Instagram dopasowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Instagram i przechowuje dane osobowe.

Jeżeli takie przekazanie informacji do Instagrama nie jest pożądane dla użytkownika strony, wówczas można temu zapobiec, wylogowując się z konta na Instagramie przed wykonaniem połączenia z naszą witryną.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Instagram, dostępne na stronie https://help.instagram.com/155833707900388 oraz https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące w aplikacji i podczas korzystania z YouTube

Na tej stronie administrator ma zintegrowane komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo publikowanie oraz bezpłatne oglądanie klipów wideo, recenzowanie i komentowanie połączone w platformę społecznościową. YouTube pozwala publikować wszystkie rodzaje filmów, dzięki czemu można uzyskać dostęp zarówno do pełnych filmów i audycji telewizyjnych, jak i teledysków, zwiastunów i filmów tworzonych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. The YouTube, LLC będąc spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Przy każdym odwiedzeniu dowolnej podstron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa jest automatycznie uruchamiana, aby porozumieć się z komponentem. Podczas tej procedury technicznej YouTube i Google zyskują wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych i jaką interakcję z zamieszczonym wideo wykonał. Więcej informacji na temat YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/.

Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdym otworzeniu podstrony naszej witryny zawierającej film z YouTube, która została odwiedzona przez użytkownika. Te informacje są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube.

YouTube i Google otrzymają informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, jeśli osoba ta jest zalogowana w serwisie YouTube. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na film w YouTube, czy nie. Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane dla użytkownika, można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z własnego konta YouTube przed wykonaniem połączenia z naszą stroną.

Przepisy YouTube dotyczące ochrony danych, dostępne są na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

17. Podstawa prawna przetwarzania

 1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą – wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 1 uodo oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z treścią art. 18 ust. 4 uśude.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą – wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych – prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług – wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 uodo oraz 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO

Polityka prywatności respektuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

18. Czas przetwarzania danych

Czas przetwarzania danych jest ustanowiony przez przepisy prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Obecnie okres ten wynosi 10 lat. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych, nie dłużej, niż 3 lata.

19. Udostępnianie danych osobowych jako wymogu ustawowego lub umownego i skutki ich niepodania

Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie ich w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie zachowań na stronie analizie i dostosowaniu treści marketingowych do ich preferencji. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Konsekwencją może być brak dostarczenia zamówionych usług (np. newslettera) oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.

20. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie używamy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania prowadzącego do skutków prawnych dopóki nie otrzymamy na to odrębnej zgody właściciela danych osobowych.